Salgs- og leveringsbetingelser

Indhold:

1. Anvendelsesområde
2. Tilbud, ordrebekræftelse mv.
3. Priser
4. Returbetingelser
5. Kvalitet
6. Produktinformation og produktændringer
7. Levering og leveringstid
8. Emballage og forsendelse
9. Undersøgelsespligt og reklamation
10. Ansvar for mangler
11. Ansvarsfrihed
12. Ansvar for tingskade forvoldt af produkterne(produktansvar)
13. Ansvarsbegrænsning
14. Betaling og ejendomsforbehold
15. Værneting

1. Anvendelsesområde
1.1 Alle leverancer fra NICOBELLI ("Sælger") sker i henhold til disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser,medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.2 Ved salg af produkter, der ikke er lagervarer, eller somskal fremskaffes eller forarbejdes specielt, er Sælgers forpligtelser dog over for køber – uanset disse salgs- og leveringsbetingelser – begrænset til de rettigheder, Sælger opnår hos sin leverandør.

2. Tilbud,ordrebekræftelse mv.
2.1 Tilbud afgives med acceptfrist på 8 dage og med forbehold for mellemsalg. Tilbud og dokumentation må ikke af køber overdrages til tredjemand. Købers ordre, accept mv. er først bindende for Sælger efter afgivelse af skriftlig ordrebekræftelse.

3. Priser
3.1 Prisberegning sker på basis af Sælgers prisliste gældende på ordreafgivelsestidspunktet. Priser er angivet ekskl. moms, fragt mv., i danske kroner (DKK) og med forbehold for dokumenterede, væsentlige ændringer i forhold, som vedrører den aftalte leverance, og som Sælger ikke har rådighed over, f.eks. valutakurser, priser fra underleverandører, fragt, told, skatter og afgifter.

3.2 Sælger forbeholder sig ret til at pålægge administrative gebyrer i forbindelse med ordrer under et vist beløb eller volumen, forgæves kørsel, særlig emballering, uberettiget reklamation og andre lignende forhold. Sælgers prisliste for gebyrer er tilgængelig på www.nicobelli.dk

3.3 Sælger kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre prislister for produkter, gebyrer, returfradrag mv.

4. Returbetingelser
4.1 Det er muligt at returnere kurante varer, som er købt hos Sælger. Specialfremstillede varer og skaffevarer tages dog ikke retur. Emballering og forsendelse sker på købers regning og risiko. Returnering sker mod et returfradrag i købesummen og i øvrigt på de af Sælger fastsatte vilkår for returnering.

5. Kvalitet
5.1 Sælger leverer en almindelig, god handelsvare, medmindre anden standard eller kvalitetsbetegnelse er aftalt.

5.2 Sælger er ikke ansvarlig for, om produktet egner sig til det af køber påtænkte formål.

6. Produktinformation og produktændringer
6.1 Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende for Sælger, hvis den skriftlige aftale udtrykkeligt henviser dertil. Oplysninger i købers projektmateriale, tegninger, tekniske data og lign. er ikke bindende for Sælger, medmindre dette er skriftligt aftalt.

6.2 Forespørgsler om produkternes anvendelse, egenskaber mv. besvares vejledende, uforbindende og i generel form.Besvarelserne skal opfattes som generel vejledning om varen og ikke konkret rådgivning om varens egnethed til købers påtænkte formål.

6.3 Sælger kan uden forudgående varsel ændre eller indstille produkter og specifikationer.

6.4 Sælger påtager sig i intet tilfælde projektansvar. Aftaler om, at Sælger skal bistå i forbindelse med rådgivning, test, support, projektarbejde, Engineering, installation, montage, opstartshjælp mv. er alene en aftale om, at Sælgers medarbejdere yder en fagligt god indsats, og arbejdet faktureres efter Sælgers medarbejderes tidsforbrug, uanset om købers tilsigtede resultat, effekt eller virkning har kunnet opnås.

7. Levering og leveringstid
7.1 Levering sker frit leveret.Medmindre anden leveringsklausul er aftalt. Aftaler fortolkes efter ved aftaleindgåelsen gældende Incoterms.  Sælger kan fastsætte særlige fragtbetingelser.

7.2 Rettidig levering forudsætter, at Sælger har modtaget alle relevante oplysninger i rimelig tid i forvejen.

7.3 Hvis Sælger ikke leverer inden for en aftalt leverings-dato, er køber berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig, sidste frist for levering. Har køber til hensigt at ophæve aftalen, hvis levering ikke sker inden denne frist, skal køber udtrykkeligt gøre opmærksom herpå. Sker levering ikke inden denne nye frist, kan køber ophæve den forsinkede del af leverancen.

7.4 Hvis køber ophæver aftalen, har køber ret til at kræve erstatning for meromkostninger til dækningskøb. Erstatningen kan ikke overstige 15% af købesummen for den forsinkede del af leverancen.

7.5 Hvis køber ikke ophæver aftalen, men får leveret varen, har køber ikke ret til godtgørelse eller erstatning i anledning af forsinkelsen.

8. Emballage og forsendelse
8.1 Standardemballage (paller og boxpaller mv.), som faktureres, godskrives ved returnering i visse tilfælde og på visse betingelser jf. Sælgers prisliste for gebyrer, returfradrag mv.

8.2 Forsendelser pr. bil er fra Sælgers side betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning. Evt. ventetid sker for købers regning.

9. Undersøgelsespligt og reklamation
9.1 Når varen modtages, skal køber straks foretage en passende grundig undersøgelse af varen. Hvis leverancen er utilstrækkelig eller mangelfuld, skal køber straks reklamere til Sælger.

9.2 Hvis køber senere bliver bekendt med mangler, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres ved leveringen, skal køber straks efter konstateringen af forholdet reklamere til Sælger.

9.3 Hvis køber ikke reklamerer som foreskrevet ovenfor, mister køber retten til at fremsætte krav mod Sælger i anledning af det pågældende mangelfulde forhold.

10. Ansvar for mangler
10.1 Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation, skal Sælger foretage udbedring af manglen ved omlevering eller afhjælpning efter eget valg. Udbedring skal arrangeres uden ugrundet ophold og skal gennemføres inden rimelig tid. Udbedring sker som udgangspunkt på det sted, hvor genstanden befinder sig og for Sælgers regning med de nedenfor angivne undtagelser. Køber skal på anmodning sende den mangelfulde del eller hele produktet til Sælger til reparation eller udskiftning hos Sælger, og køber er ansvarlig for at arrangere forsvarlig emballering og forsendelse. Foretages udbedring af det mangelfulde forhold, har køber ikke yderligere krav mod Sælger i denne anledning.

10.2 Køber skal bære meromkostninger, som Sælger påføres ved udbedring af mangler som følge af, at produkterne befinder sig på et andet sted end leveringsstedet. Hvis evt. demontering og montering medfører indgreb i andet end produkterne, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køber.

10.3 Hvis købers reklamation viser sig at være uberettiget, og Sælger har foretaget arbejde eller leverancer i forbindelse med udbedringsforsøg eller har betalt for fragt, har Sælger ret til at fakturere det medgåede arbejde, leverancer og andre udlæg til køber.

10.4 Hvis Sælger ikke inden rimelig tid opfylder sine udbedringsforpligtelser, er køber berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig, sidste frist for udbedring. I det omfang udbedring ikke er sket inden udløbet af denne frist, kan køber efter eget valg: a) lade udføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye dele for Sælgers regning og risiko, forudsat at han gør dette på en fornuftig og rimelig måde, eller b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15% af den aftalte købesum. Er manglen væsentlig, kan køber i stedet ophæve den mangelfulde del af leverancen.

10.5 Hvis køber ophæver aftalen, har køber ret til at kræve erstatning for meromkostninger til dækningskøb. Erstatningen kan ikke overstige 15% af købesummen for den mangelfulde del af leverancen.

10.6 Sælgers mangelsansvar gælder i 12 mdr. fra Leveringsdatoen.

10.7 Byggeleveranceklausul: For byggematerialer, som køber videresælger i henhold til AB92 eller ABT93, er reklamationsfristen dog 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år fra Sælgers levering til køber.

11. Ansvarsfrihed
11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer Sælgers opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for Sælger: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, ekstraordinære indgreb fra EU-myndighedernes side og mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører pga. de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11.2 Indtræder force majeure hos køber, skal køber dække Sælgers omkostninger til at sikre og beskytte produkterne, mens force majeure foreligger.

11.3 Hvis aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. pga. force majeure, er parterne berettiget til erstatningsfrit at annullere den ikke opfyldte del af leverancen.

12. Ansvar for tingskade forvoldt af produkterne (produktansvar)
12.1 Sælger er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang sådant ansvar følger af ufravigelige lovbestemmelser i lov om produktansvar, lov nr. 261 af 20. marts 2007 med evt. senere ændringer. Sælger er ikke ansvarlig for skade på ting, medmindre den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Sælger er ikke ansvarlig for skade på selve det defekte produkt eller andre større produkter, som det måtte være inkorporeret i.

12.2 Sælgers ansvar er endvidere begrænset som fastsat i pkt. 13 nedenfor.

12.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber skal holde Sælger skadesløs, hvis Sælger pålægges ansvar for tab, som Sælger jf. pkt. 12.1 og 12.2 ikke er ansvarlig for over for køber.

13. Ansvarsbegrænsning
13.1 Der ydes kun erstatning for direkte, dokumenterede tab. Sælger hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader og lign., herunder f.eks. købers driftstab eller mistet fortjeneste. Ansvarsbegrænsningen finder ikke anvendelse, hvis Sælger har udvist grov uagtsomhed. Der henvises til øvrige ansvarsbegrænsninger heri, som gælder i tillæg til dette pkt. 13.

14. Betaling og ejendomsforbehold
14.1 Købesummen forfalder til betaling pr. leveringstidspunktet. Modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet af Sælger. Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for leverancer.

14.2 Hvis køber ikke betaler rettidigt, påløber morarente. 2% pr. overskredne 5 dage. Rykkergebyr DKK 100,00

14.3 Sælger kan efter eget skøn til enhver tid forlange, at køber betaler kontant eller stiller sikkerhed.

14.4 Det solgte forbliver Sælgers ejendom, indtil Sælger har modtaget fuld betaling.

15. Værneting
15.1 Enhver tvist mellem parterne i anledning af aftalen og forhold, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret uden hensyn til lovvalgsregler deri. Den internationale købelov, lov nr. 733 af 7. december 1988, og De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse. Tvister skal afgøres eksklusivt ved de danske domstole ved retten i den retskreds, hvor Sælger har forretningssted.